Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Χρήση του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου - Self-test

12o Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω

Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Χρήση του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου - Self-test

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1825/05-05-2021 - Δ1α/ΓΠ.οικ. 27707 και θέμα “Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” των ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ορίζονται τα παρακάτω:

 

·         Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (SELF-TEST), είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές/τριες και τους εκπαιδευτικούς.

 

·         Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης (SELF-TEST) διενεργείται κάθε εβδομάδα, τουλάχιστον μία φορά, πριν από τη Δευτέρα.

 

·         Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα.

 

 

·         Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (SELF-TEST) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΠΑΜΚΑ) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

 

 

·         Ειδικότερα, για τους ανήλικους μαθητές/τριες τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι γονείς/κηδεμόνες τους επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ, ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του/της ανηλίκου μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα των ίδιων (γονέων/κηδεμόνων).

·         Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (SELF-TEST) διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων που εμπεριέχονται στη συσκευασία και το βίντεο που μπορείτε να δείτε στο: https://youtu.be/uqy9EtE1uuE?t=2

 

·         Για τους ανήλικους μαθητές/τριες ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους.

 

 

·         Στη συνέχεια οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://self-testing.gov.gr και αφού αυθεντικοποιήσουν τα στοιχεία τους επιλέγουν την κατηγορία «Σχολική κάρτα για COVID-19» και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.

 

·         Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα η σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα.

 

 

·         Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID 19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος για τους/τις μαθητές/τριες, αυτές μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο: ΜΑΘΗΤΕΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ SELF TEST

 

·         Ο μαθητής/τρια επιδεικνύει (δεν παραδίδει) τη σχολική κάρτα κατά την είσοδό του στο σχολείο στον εκπαιδευτικό που εποπτεύει τον χώρο και την φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί από εκπαιδευτικό ή από τον Διευθυντή/τρια ή τον Υποδιευθυντή/ τρια.

 

·         Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα η Σχολική Κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία και εκτυπώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

 

 

·         Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, τότε εκδίδεται σχετική Βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο μαθητής/τρια επιστρέφει στο χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την παραπάνω Βεβαίωση.

 

·         Αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου οι μαθητές/τριες, δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή η οποία γίνεται με επιβάρυνση του πολίτη.

 

·         Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, τότε δεν γίνεται δεκτός/η, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα.

 

 

·         Εάν αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει αμέσως, παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί στις σχολικές μονάδες για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊου - COVID 19, μέχρις ότου οι γονείς/νόμιμοι κηδεμόνες τον/την παραλάβουν τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας.

 

·         Για τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης, ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και διενεργείται εφόσον είναι συμβατός με τον βαθμό και το είδος της αναπηρίας ή και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης του/της μαθητή/τριας.

 

 

·         Κατά την επεξεργασία των δεδομένων τόσο των μαθητών όσο και των γονέων/κηδεμόνων, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο Μνημόνιο που έχει συναφθεί κατά τα ανωτέρω με την ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - Ανώνυμη Εταιρεία».

 

Ζώης Καταγής

Διευθυντής

 

Εντυπα δήλωσης αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test)

 για μαθητές

 για εκπαιδευτικούς

 

ΦΕΚ 1686Β  24-4-2021

ΦΕΚ  1825Β 5-5-2021

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες