ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΙΑ  ΕΝΤΑΞΗ

 ΜΑΘΗΤΩΝ   ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

Η/ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΕΣ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ»

ΣΤΟΥΣ  ΑΞΟΝΕΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  1,2

&3  ΤΟΥ   Ε.Π.   «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ  ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗ»  ΤΟΥ   ΕΣΠΑ

           

 

 

 

6777

 

 

 

 

 

Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής

υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ήκαι

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»,των Αξόνων Προτεραιότητας

 1,2 και 3,του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση

και Δια Βίου Μάθηση»,     που συγχρηματοδοτείται από  την

Ευρωπαϊκή Ένωση υρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και

από εθνικούς πόρους, αφορούν στην στήριξη και

ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής

υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ήκαι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για πέντε σχολικά έτη (2010-2011

,2011-2012,2012-2013,2013-2014και2014-2015).Το έργο 

υλοποιείται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας1, 2 και 3 «Αναβάθμιση της  ποιότητας της εκπαίδευσης και

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» στις 8 περιφέρειες  Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου,αντίστοιχα.

     Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό  κράτος αποτελεί η  ουσιαστική  ένταξη  στο  εκπαιδευτικό  σύστημα  και  η  διαρκής  υποστήριξη  στην  εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρίαή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

     Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές

ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο τηςσχολικής τους ζωή ςεμφανίζουν σημαντικές

δυσκολίες μάθησης  εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών,

γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών  και  νευροψυχικών  διαταραχών   οι   οποίες,  σύμφωνα   με

  τη  διεπιστημονική αξιολόγησηπηρεάζουν τηδιαδικασία

της σχολικής προσαρμογής και μάθησης».

     Στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές

ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι   παρουσιάζουν 

νοητική  αναπηρία,  αισθητηριακές  αναπηρίες  όρασης 

(τυφλοί, αμβλύωπες  με  χαμηλή   όραση),  αισθητηριακές  αναπηρίες  ακοής  (κωφοί,  βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες,

χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας ? λόγου,

ειδικές μαθησιακές   δυσκολίες    όπως   δυσλεξία

δυσγραφία,  δυσαριθμησία,  δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα,διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

 (φάσμα αυτισμού),ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές

αναπηρίες.

       Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση της εξειδικευμένης  εκπαιδευτικής υποστήριξης στα σχολεία γενικής αγωγής

 μέσα από κατάλληλα επιμορφωμένο εκπαιδευτικό 

προσωπικό,το οποίο υποστηρίζει τουςμαθητές με αναπηρία

 ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική   τάξη  παράλληλα  με  τον  εκπαιδευτικό    της  τάξης.  Το

  προσωπικό  αυτό προσλαμβάνεται, επιμορφώνεται, καιυποστηρίζεται επιστημονικά καισυμβουλευτικά,από κατάλληλες δομές.

        Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των

μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες   είναι   μία  έμπρακτη  εφαρμογή  προς  την

  κατεύθυνση   της ενσωμάτωσης τους κοινωνικά στησχολική τάξη του γενικού σχολείου και κατ?επέκταση

στη σχολική κοινότητα.Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να

βελτιώσει την προσβασιμότητα των μαθητών στο

  κοινωνικό γίγνεσθαι και να αντιμετωπίσει τον

κοινωνικό αποκλεισμό.

Πρόσθετες πληροφορίες